Kansrijk

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. We spelen daarop in, door ervoor te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. Spelen met constructiemateriaal is al voorbereidend rekenen! Het taalonderwijs neemt een belangrijke plaats in bij de kleuters. Taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, muzikale vorming, lichaamsbeweging en werken met ontwikkelingsmaterialen zijn onderdelen die iedere dag aan de orde komen.

De schooldag begint in een kring en daarin keren de kinderen ook steeds weer terug. In de kleine en grote kring wordt er gewerkt aan lees- en rekenvoorwaarden. Bij de werklessen leren kinderen ‘door zelf te doen’.

In de kleutergroepen wordt aan de hand van thema’s gewerkt (herfst, sint, het ziekenhuis, de letterwinkel, de boerderij). In wisselende themagerichte hoeken stimuleert de leerkracht dat kinderen komen tot een volgend niveau van kunnen. We scheppen voor de kinderen een (taal- en reken) rijke omgeving, die hen uitnodigt en prikkelt activiteiten te ondernemen en hen daarmee tot leren te laten komen.

Elke week zijn er enkele ‘verplichte werkjes’ in groep 1 en 2. De kinderen kiezen, door middel van het planbord, zelf het moment voor deze activiteit. We leren de kinderen zo zelf verantwoordelijk te zijn. Waar nodig begeleidt de leerkracht de kleuter bij het plannen van de werkjes. Zelfstandigheid en leren omgaan met uitgestelde aandacht is voor alle leeftijdsgroepen belangrijk.

Kleuters hebben veel beweging nodig. Bewegingsonderwijs staat dagelijks op het rooster. Zo werken we spelenderwijs aan de ontwikkeling van de motoriek. De sociale ontwikkeling komt dagelijks terug in de kring- en spelactiviteiten. Op je beurt wachten, samen spelen, rekening houden met een ander…. voor een volwassene allemaal vanzelfsprekend, een kind moet het echter wel eerst leren. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.

De cognitieve, creatieve, sociaal emotionele, zintuiglijke en motorische competenties worden in samenhang met elkaar tot ontwikkeling gebracht. De kinderen in de groepen 1 en 2 hebben veel invloed op wat in de groep aan de orde komt en zijn dus mede verantwoordelijk voor hun speelwerkgedrag.

De periode waarin kleuters in de kleutergroepen zitten is afhankelijk van hun geboortedatum en hun ontwikkeling. We voeren regelmatig observaties, via het observatiesysteem Het Jonge Kind in ParnasSys, uit om alle kinderen zo goed mogelijk in beeld te hebben en onderwijs op maat te kunnen geven.

We vinden het belangrijk dat een kind voor zijn totale ontwikkeling lang genoeg in een kleutergroep zit. Het protocol herfstleerlingen wordt hierbij gebruikt.

Het onderwijs bestaat niet alleen uit de basisvakken. Wij maken ons onderwijs kansrijker door aandacht, verbondenheid en Merwede Doet te verweven in ons aanbod. 

De overgang van groep 2 naar 3 willen we verkleinen, door ook in groep 3 bewegendleren toe te passen en spelenderwijs te werken aan de leerdoelen. Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 gebruiken wij Veilig Leren Lezen met veel oefen- en leesmateriaal. In deze methode zitten de vakken spelling, begrijpend lezen en woordenschat verweven in het aanbod.

Bij rekenen passen we het leren vanuit een ‘werkelijke situatie’ toe om deze vervolgens te 'vertalen' naar een som. Kunnen uitleggen hoe je dat gedaan hebt en waarom je iets denkt is heel belangrijk. Het is ook heel belangrijk dat sommen geautomatiseerd, snel kunnen antwoorden, worden. In groep 3 gebruiken we de methode “Getal en Ruimte Junior”. 

Onze leerlingen van groep 4-5-6-7-8 werken bij de basisvakken rekenen, taal en lezen, met de programma’s van Snappet. We werken op de adaptieve manier, waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt.

Snappet is een programma dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan de leerdoelen van de kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerlingen ontvangen direct feedback op de oefenstof. De leerkracht heeft via het dashboard zicht op hoe de verwerking verloopt en kan gerichte feedback geven. Na de feedback-ronde krijgen de leerlingen binnen de verschillen- de arrangementen de verlengde of verdiepte instructie die zij nodig hebben.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door gediplomeerde leerkrachten. Middels de methode "De lesbrieven" dagen wij kinderen uit om hun talenten te ontdekken op het gebied van bewegen.