Verbondenheid

Koffieochtenden

Binnen een schooljaar worden ouders verschillende keren uitgenodigd voor een koffieochtend. Tijdens zo'n moment stemmen we wensen en verwachtingen met ouders af, zoeken we de verbinding op of laten we ons informeren over bepaalde gespreksonderwerpen. En dat allemaal op onder het genot van een lekker bakje koffie / thee. Het is belangrijk om samen op te trekken.

Partnerschapsteam

Sommige onderwerpen die uit de koffieochtenden naar voren komen of die wij als school aandragen, zijn belangrijk om samen op te pakken. We vormen dan een partnerschapsteam van ouders en teamleden om het punt verder op dit pakken. Onderwerpen die we samen met ouders hebben opgepakt zijn onder andere; het communicatiemodel, afstemmen school- en opvangtijden, het uitzetten van een enquete over normen en waarden, verkeersveiligheid en het vergroenen van het schoolplein. 

Verbinding met partners buiten de school

Naast de verbinding met de ouders binnen het ikc, gaan wij ook graag het partnerschap aan met andere organisaties die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. De afgelopen jaren heeft de Merwedeschool een goede samenwerking opgebouwd met onder andere;

  • De OKK voor aanvullingen op het beweegprogramma, zoals Nijntjegym voor groep 2 en danslessen voor groep 5 t/m 8.
  • De Popschool en EMS voor het geven van rijk gevulde muzieklessen
  • Bedrijven binnen Hardinxveld en omstreken om kinderen kennis te laten maken met de verschillende vormen van Techniek en als verrijking binnen de lessen wereldoriëntaite. 
  • Zwembad De Duikelaar om de zwemvaardigheid in onze waterrrijke omgeving te onderhouden.
  • De sportverenigingen laten kinderen binnen het bewegingsonderwijs kennis maken met de verschillende sporten. 
  • Servanda biedt kinderen de mogelijkheid om na schooltijd te bewegen en kennis te maken met verschillende sportactiviteiten. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen Stichting OVO is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten die ook zitting hebben binnen de MR op de verschillende basisscholen van OVO. In de bijeenkomsten komen aangelegenheden aan de orde die van gemeenschappelijk belang zijn. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie. De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggen-schapsstatuut. 

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en bestaat uit personeelsleden en ouders. De medezeggenschapsraad spreekt mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs op onze school te maken hebben. Directie en het bovenschoolse management moeten naar de argumenten van de MR luisteren en samen verbeteren zij de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Er zijn verschillende soorten beslissingen, zoals beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven, waarvoor instemming van de MR vereist is en waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders en een leerkracht. Binnen de OR zijn een voorzitter, penningmeester en secretaris benoemd, die het dagelijkse bestuur vormen van de stichting Ouderraad OBS Merwedeschool. De leden van de ouderaad ondersteunen het team bij het organiseren van activiteiten, zoals het sintfeest, de kerstviering, de activiteiten in de welkomweek, het paasontbijt en de schoolreis. 

Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Daarbij is het aantal leerlingen dat de school bezoekt, bepalend voor de hoogte van het bedrag dat de scholen ontvangen. Daarmee vergoedt het ministerie geen activiteiten als klassenuitjes, sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen enz. Daarom vraagt de ouderraad (OR) aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten uit te kunnen voeren. De begroting en verantwoording van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar gecommuniceerd met de ouders.