Merwede DOET

De Techloods is een technieklokaal wat is opgezet vanuit Stichting OVO, de Merwedeschool, het Omnia College en verschillende ondernemers uit Hardinxveld-Giessendam en omstreken. We werken nauw samen met Bouwmensen Zuid-Holland Zuid. 

De Techloods heeft als doel het onderwijs te verrijken en de leerlingen in aanmerking te brengen met verschillende onderdelen uit de techniek. We werken in pleinen met onderdelen als hout en metaal bewerking, elektriciteit, robotica, programmeren. Dit willen we uitbreiden naar meer leerpleinen. 

De groepen 6, 7 en 8 volgen wekelijks technieklessen in de Techloods onder leiding van meester Robbert (Merwedeschool) en juf Diede (Omnia College). Leerdoelen vanuit het reken- en leesonderwijs en de 21e-eeuwse vaardigheden zitten verweven in de technieklessen. De daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen zijn nodig om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.

We dromen van het uitbreiden van de Techloods met alle denkbare mogelijkheden om kinderen en jongeren voor te bereiden op technische vakken van software architect tot metselaar. 

De Techloods is een mutifunctioneel gebouw en andere partijen kunnen ook gebruik maken van de voorziening. Lijkt het u leuk om hier lessen te volgen met de klas, of er gebruik van te maken met buurtbewoners? Neem dan contact op met Robbert Donk (robbert.donk@stichtingovo.nl) en dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Klik hier  voor het artikel "Bruggen bouwen in de Techloods", gepubliceerd in het Kompas. 

Klik hier voor de promofilm Techloods.

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In ons reguliere aanbod komen diverse religieuze stromingen aan bod en de onderwerpen als vieringen, bijvoorbeeld de betekenis van het Kerstfeest, het Suikerfeest, Pasen.

In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal. Deze lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Met de huidige ontwikkelingen in de samenleving, de grote aandacht voor vluchtelingen, de aandacht voor diversiteit in geloof en voor polarisatie en radicalisering wordt goed levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan onze kinderen van steeds groter belang.

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Als aanvulling op en verdieping van ons eigen onderwijs bieden wij in groep 5 t/m 8 levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan. Het is wettelijk vastgelegd, dat ouders binnen het openbaar onderwijs hiervoor kunnen kiezen. De vijf levensbeschouwelijke richtingen; protestants; rooms-katholiek; islamitisch; hindoeïstisch en humanistisch, worden als keuzemogelijkheid aangeboden.

De lessen worden door een docent vanuit het dienstencentrum vormingsonderwijs gegeven.

Hier  kunt u de folder "Worden wie je bent" vanuit het Dienstencentrum Vormingsonderwijs downloaden. 

De Dialoog

De verschillende denominaties (‘smaken’) verzorgen hun lessen binnen eenzelfde thema, bijvoorbeeld ‘Wie ben ik?’, ‘een nieuw begin’, ‘feesten vieren’, enz. Het idee is, dat alle leerlingen in de klas één van de vijf verschillende lessen volgt. De vijf verschillende denominaties (‘smaken’) verzorgen hun lessen binnen eenzelfde thema, bijvoorbeeld ‘wie ben ik?’, ‘een nieuw begin’, ‘feesten vieren’, enz. Na 4 tot 6 weken binnen dit thema te hebben gewerkt, volgt er een afsluitende les bij de groepsleerkracht. De eigen juf of meester gaat met de leerlingen het ‘dialogisch gesprek’ aan, een gesprek waarin de leerlingen hun ervaringen rondom het thema kunnen delen met hun klasgenoten. Er kunnen respectvolle vragen aan elkaar gesteld worden, er kan informatie uitgewisseld worden, verschillen kunnen verkend worden en overeenkomsten ontdekt. Met dit dialogisch gesprek hopen we van ‘onbekend maakt onbemind’ te komen tot ‘bekend maakt bemind’. We willen de leerlingen in deze multiculturele samenleving laten ervaren, dat verschillen niet eng of raar zijn, maar vertrouwd en verrijkend.

Krachtig van Start

De eerste acht weken van het nieuwe schooljaar gaan alle kinderen en teamleden: “krachtig van Start.” Het doel is om samen met de leerlingen een positief groepsklimaat te creëren, zodat er een krachtige positieve sfeer neergezet wordt en iedereen zich prettig voelt en de aandacht en energie kan richten op het leerproces. Een krachtige start van het nieuwe schooljaar.

De methodiek gaat uit van vier fases in groepsvorming:

- De oriëntatiefase

- Positioneringsfase

- Normeringsfase

- Uitvoeringsfase

 

Goed Gedaan

Uw kind leert naast rekenen, taal, lezen, ook op sociaal emotioneel gebied. Rekening houden met de ander, eerlijk delen, je aan de afspraken houden, uw kind heeft er dagelijks mee te maken.

Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dat is voor kinderen niet zo makkelijk. Er zijn namelijk heel veel vormen van voorbeeldgedrag en reacties op het eigen gedrag. 'Doe eens gewoon' is niet meer voldoende. Want wat is 'gewoon'?

Wij werken met de methode Goed gedaan! in groep 1 t/m 8. Uw kind leert op een eigentijdse en positieve manier grip te krijgen over zijn/ haar gevoelens en gedrag.  Zodat uw kind weet wat er verwacht wordt, waarom dat gevraagd wordt en weet hoe hij of zij dat kan aanpakken.

Elke groep werkt aan hetzelfde thema, passend bij het leerjaar van de groep. Bovendien heeft Goed gedaan! een oudernieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft welk thema er op school wordt behandeld.

Pestprotocol

Stop pesten!

Wij vinden pesten onaanvaardbaar. Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij houden samen het pedagogisch klimaat op school optimaal. 

Het veiligheidsprotocol geeft voor een ieder duidelijkheid over hoe pesten wordt voorkomen en hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Wij vinden samenwerking tussen alle betrokkenen; leraar, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders, erg belangrijk. 

De methode BLINK is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod.

Deze methode past bij onze profilering ‘Durven Ondernemen in Eigen Talent’.

Per jaar werken de kinderen aan een aantal thema’s, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In elk thema komen de onderdelen kennisoverdracht, vaardigheden eigen maken, onderzoekend leren en test jezelf aan bod. De kinderen werken zelfstandig, in tweetallen of in groepjes tijdens het thema. In de eindpresentatie staat leren van en met elkaar centraal.

Topografie is geïntegreerd in de methode.

Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk om scholen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. In het jaar 2020 werd de verklaring eco-schools ondertekend en behaalden we met trots het bronzen certificaat. Onderleiding van het Eco-team, bestaande uit leerlingen en leerkrachten, wordt duurzaam denken en doen gestimuleerd. 

Een aantal voorbeelden van acties die binnen ikc Merwede zijn opgezet:

 • Het inzamelen van batterijen en lege catridges. 
 • Het inzamelen van kleding, oud papier in samenwerking met Bag2School.
 • Het inzamelen van elektrische apparaten.
 • Het aanpassen van schoolplein en omgeving op basis van duurzaam natuurbeheer;
 • Publiceren van activiteiten op de website, krant en nieuwsbrief.
 • Het inrichten en regelmatig vernieuwen van een ECO-hoek;
 • Het treffen van bouwkundige maatregelen ter besparing van o.a. energie;
 • Het gescheiden verzamelen van rest-, gft- en groenafval.
 • Inzetten voor de boomplantdag. 
 • Meedoen aan de dag van de duurzaamheid.
 • Bewesutwording van gezond leven, onder andere door schoolfruit, nationaal schoolontbijt.  

Op weg naar de groene vlag van Eco-Schools!

IKC Merwede vindt verkeerseducatie belangrijk en daarom besteden wij hier binnen onze school veel aandacht aan. Maar een belangrijkere reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is, dat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers.

Wij kiezen ervoor om middels het Zuid-Hollandse programma School op Seef bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theoretische lessen als praktische. 

Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de ouders, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen, en werken we samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden.
Wij willen hiermee voldoen aan de geldende kerndoelen, zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd.

 

Muziek heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op muzikaal- als cognitief gebied. Tevens creëert het een gevoel van samen iets doen, versterkt het het zelfvertrouwen van kinderen en stimuleert het de ontwikkeling van executieve functies. Muziekonderwijs is een verrijking binnen ons onderwijs.

Vanuit de subsidie muziekimpuls heeft het team het muziekonderwijs kunnen versterken. Muziekonderwijs bestaat uit meer dan alleen liedjes zingen. De kinderen leren onder andere over ritmes, tempo en volume en creëren een eigen lied Muziekinstrumenten, zoals boomwhackers, verrijken de muziekles op instrumentaal gebied. 

Bij ons op school krijgen de kinderen Engelse les in alle groepen. Dit doen we door middel van de methode Groove me. Dit is een methode die Engels aanbiedt middels muziek. Bijna alle kinderen houden van muziek en muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. De lessen zijn opgebouwd rondom een thema, bijvoorbeeld school, dieren, eten, gevoelens en seizoenen. Tevens zijn er verschillende werkvormen geïntegreerd binnen de lessen, waardoor differentiatie goed tot zijn recht komt. 

In de groepen 1 en 2 worden de kinderen met Bobo meegenomen door de thema’s. In de groepen 3 en 4 wordt dit gedaan door Okki the DJ. In de eerste vier groepen gaat het vooral om spreken, luisteren en zingen.

In de groepen 5 tot en met 8 staat de songtekst van een popmuzieknummer centraal. Naast spreken, luisteren en zingen wordt hier ook aandacht besteed aan het schrijven en lezen in het Engels. Doordat al deze vaardigheden op de basisschool worden aangeboden, zijn de kinderen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. Om de doorstroming van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs, op het gebied van Engels, nog meer te bevorderen, zijn wij de samenwerking met het VO aangegaan. Eén keer per week zal een docent vanuit het voortgezet onderwijs de Engelse lessen in groep 8 verzorgen.

ICT